Przepisy

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - PODSUMOWANIE - stan na 9 stycznia 2015 r.

W ostatnim czasie pojawiało się wiele sprzecznych interpretacji - prezentowanych zarówno przez niemieckie, jak i polskie  kancelarie prawne - w zakresie obowiązku stosowania niemieckiej  płacy minimalnej przez polskie firmy przewozowe. Jednak Federalne Ministerstwo Finansów Niemiec potwierdziło polskiej ambasadzie w Berlinie, że obowiązek naliczania wynagrodzenia za pracę kierowców według stawki minimalnej dotyczy polskich kierowców  ciężarówek i busów w tranzycie, jeździe docelowej i kabotażu na terenie Niemiec od 1.01.2015 r., jako zasady terytorialnej, bez rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej” (informacja dostępna TUTAJ).

W świetle informacji przedstawionej przez niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów zalecamy zastosowanie trybu postępowania zaproponowanego przez ZMPD w komunikatach z 23.12.2014 r. oraz 8.01.2015 r., a więc powiadamianie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej pracy wykonywanej przez polskie firmy transportowe w Niemczech.

Jednocześnie - w opinii ZMPD - przepisy niemieckie stoją w ewidentnej sprzeczności z fundamentalną unijną zasadą swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów. Dlatego ZMPD nadal będzie podejmować działania - w kraju i za granicą – aby doprowadzić do uchylenia niemieckich przepisów w zakresie, w jakim mają one dotyczyć pracowników niezatrudnionych na terytorium Niemiec, bowiem godzą one w swobodę przedsiębiorczości i mobilności przedsiębiorstw.  Efektem dotychczasowych działań ZMPD jest planowane przez Komisję Europejską wszczęcie procedury wyjaśniającej wobec Niemiec w związku z narzuceniem przez ten kraj płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. Jednak takie postępowanie może potrwać kilka miesięcy.

Należy zauważyć, że pomimo podjętych przez ZMPD interwencji w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pisma kierowane w tej sprawie na początku grudnia 2014 roku do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki oraz Komisji Europejskiej (patrz komunikat ZMPD z dnia 9 grudnia 2014 r.). A jest to sprawa, która wymaga zdecydowanej interwencji ze strony polskiego rządu, i to nie tylko w interesie polskich przewoźników, ale przede wszystkim w interesie polskiej gospodarki i jednolitego wspólnotowego rynku. 

W związku z powyższymi faktami, pomimo negatywnego stanowiska ZMPD wobec zakresu stosowania niemieckiego prawa, do czasu wprowadzenia w nim zmian lub zmiany stanowiska niemieckich władz co do zakresu stosowania stawki minimalnej, ZMPD - celem ochrony przed dotkliwymi karami wynoszącymi do 30 000 euro - zaleca przewoźnikom – członkom ZMPD zastosowanie się do powyższych wymogów.