Przepisy

Nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

Już w marcu wejdzie w życie część przepisów rozporządzenia nr 165/2014 zmieniającego obowiązujące rozporządzenie 3821/85 dotyczące tachografów. Kolejne nowe regulacje zaczną obowiązywać w 2016 roku.

Brak zaświadczeń

Przepisy w zakresie korzystania z wykresówek i kart kierowców w zasadzie nie ulegają zmianom. Jednak w rozporządzeniu nr 165/2014 pojawia się zapis, że kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać tachografu i okresy swojej aktywności wprowadza ręcznie na wykresówkę lub manualnie na kartę kierowcy, nie musi przedkładać formularzy dodatkowo potwierdzających te czynności.

Służby kontrolne UE miały różne podejście do kwestii wpisów manualnych lub odręcznych, dlatego ten zapis ma to ujednolicić.

Większy zasięg

Do istniejących w rozporządzeniu nr 561/2006 wyłączeń z obowiązku przestrzegania norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz używania tachografu dodano kolejne odstępstwo. Dotyczy przewozów wykonywanych pojazdami lub zespołami pojazdów o dmc nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń niezbędnych kierowcy do pracy. Przy czym prowadzenie pojazdów nie jest głównym zajęciem kierowcy i od 2 marca 2015 r. muszą one być używane wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa. Obecnie pojazdy te mogą jedynie jeździć w promieniu 50 km od firmy.

To samo będzie dotyczyło:

1) pojazdów lub zespołów pojazdów o dmc nieprzekraczającej 7,5 ton używanych:

  • przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług do dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych lub

  • do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy;

2) pojazdów używanych do przewozu rzeczy z napędem na gaz ziemny lub ciekły albo z napędem elektrycznym o dmc wraz przyczepami lub naczepami o dmc nieprzekraczającej 7,5 ton;

3) pojazdów wykorzystywanych do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni.