Przepisy

Czas UTC w tachografie cyfrowym a przekroczenie limitów jazdy

Czas UTC to uniwersalny czas koordynowany, jednakowy dla całego systemu UTC. Nie uwzględnia się w nim żadnych lokalnych stref czasowych ani zmian np. z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Wszystkie tachografy stosowane w Unii Europejskiej rejestrują czynności, sporządzają wydruki lub wyświetlają dane w tym samym czasie UTC. Dlatego istnieje różnica między czasem lokalnym w Polsce a czasem UTC. Zależnie od tego, czy obowiązuje czas letni czy zimowy, wynosi ona dwie lub jedną godzinę. Aktywności kierowcy rejestrowane są w tachografie właśnie w czasie UTC. W takim też czasie są zapisywane na karcie kierowcy.

Pojawia się zatem pytanie, w jakim czasie powinny być poddane analizie. Skoro czas UTC różni się od czasu kraju rejestracji pojazdu, ustalenie czasu dla potrzeb analizy zdarzeń w danym tygodniu liczonym w godzinach 00.00 w poniedziałek do 24.00 w niedzielę ma ogromne znaczenie. Może się bowiem zdarzyć, że w zależności od tego, czy dla potrzeb analizy zostanie przyjęty czas UTC czy czas lokalny, zostanie stwierdzone naruszenie lub nie. Europejskie oraz polskie służby kontrolne analizują normy prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki na podstawie czasu kraju rejestracji zatrzymanych do kontroli pojazdów.

Tak więc dla krajów położonych na wschód od Polski różnice pomiędzy czasem lokalnym a czasem UTC są znacznie większe. Dla przykładu na Litwie czas lokalny jest późniejszy o 2 godziny, a w Rosji o 3 godziny. A zatem, mając na uwadze przyjęte prawnie różnice czasowe w wymienionych krajach, kontrolujący przeprowadzający analizę według czasu UTC miałby do czynienia z rozbieżnością w przekroczeniu czasu prowadzenia pojazdu np. w ciągu dwóch tygodni przy założeniu, że kierowcy z Polski, Litwy i Rosji przejechali w sumie 93 godziny. Kierowca z Rosji nie popełniłby naruszenia, kierowca z Litwy naruszyłby normy o godzinę, a kierowca z Polski – o dwie godziny. Byłoby to niesprawiedliwe i rodziłoby duże dysproporcje w ocenie pracy kierowców. Dlatego też, jak ma to miejsce w przypadku tachografów analogowych, w urządzeniu jest ustawiony i wyświetlony czas lokalny, do którego kierowca ma obowiązek zastosować się z uwzględnieniem wszystkich norm związanych z czasem pracy.

Jakub Wolański, doradca do spraw transportu