Przepisy

O braku możliwości wyboru ośrodka medycyny pracy

Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2014 r., a według przepisu paragrafu 10 aktu osoba badana winna być skierowana do ośrodka odpowiedniego według jej miejsca zamieszkania. I tu powstanie problem - widoczny w niektórych placówkach - wielomiesięcznego oczekiwania na przeprowadzenie badania. Jednocześnie są placówki, w których problem oczekiwania nie istnieje. Dlaczego nie ma więc dowolności samodzielnego jej wyboru? Niezależne od osoby skierowanej oczekiwanie, może okazać się podstawą zatrzymania praa jazdy. gdyż z art. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, wynika, iż do dnia 3 stycznia 2016 r. osoba skierowana na badanie jest zobowiązana do poddania się temu badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu jak również do przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Brak wykonania takiego badania w ustawowym terminie (miesiąc od daty otrzymania decyzji o skierowaniu) oraz nieprzedstawienie go właściwemu staroście skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania, a następnie wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Czekamy na odpowiedź ministra zdrowia.

Interpelacja nr 31044 do ministra zdrowia na stronie: