Przepisy

Transport: przepisy drogowe we Francji i Monako

Francja

Ustawy we Francji składają się z ksiąg (livres) podzielonych na tytuły (titres) i rozdziały (chapitres). Przepisy dotyczące ruchu drogowego i pojazdów zawarto w Kodeksie drogowym (Code de la route) złożonym z czterech ksiąg, liczących łącznie ponad 400 stron. Księga trzecia nosi tytuł „Pojazd” (Le véhicule), a jej pierwsza część (Titre Ier: Dispositions techniques) zawiera wymagania techniczne. W rozdziale nr 1 grupującym przepisy ogólne i definicje (Chapitre Ier: Dispositions générales et définitions) podzielono pojazdy na kategorie. Te przeznaczone do przewozu osób zgrupowano w kategoriach od M1 do M3, towarowe - od N1 do N3, a przyczepy od O1 do O4.

Kategorie, których nazwy zaczynają się od litery „L” mieszczą dwu- i trójkołowe maszyny silnikowe oraz czterokołowce. O analogicznej klasyfikacji pisaliśmy już w omówieniu przepisów obowiązujących w Austrii. Wywodzi się ona z Jednolitej Rezolucji dotyczącej konstrukcji pojazdów opracowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Regulacje dotyczące mas i wymiarów umieszczone w drugim rozdziale (Chapitre II: Poids et dimensions) francuskiego Kodeksu drogowego są z kolei wdrożeniem Dyrektywy 96/53/WE.
 

12 metrów przyczepy

W regulacjach dotyczących szerokości jako pierwsza podana jest wartość 2,60 metra, stanowiąca maksimum dla konstrukcji o rozbudowanych ścianach umożliwiających przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze. Pozostałe pojazdy, z wyjątkiem ciągniętych przez zwierzęta, muszą zmieścić się w limicie 2,55 metra (ciągnięte przez zwierzęta - do 2,95 metra). Długość pojazdu silnikowego innego niż autobus nie może przekraczać 12 metrów.

Przyczepa może mierzyć maksymalnie 12 metrów. Dla naczep ustalono maksymalny dystans między sworzniem siodłowym a tylnym krańcem wynoszący 12 metrów i maksymalną odległość między sworzniem siodłowym a dowolnym punktem krawędzi przedniej, wynoszącą 2,04 metra. Długość pojazdu członowego (véhicule articulé) nie może przekraczać 16,5 metra. Czytając francuskie i belgijskie akty prawne warto pamiętać, że wyraz „articulé” jest synonimem dwóch polskich słów- „członowy” oraz „przegubowy”. Przegubowy autobus lub autokar może mierzyć do 18,75 metra, ale jeżeli ma więcej niż jeden przegub, limit ten rośnie do 24,5 metra.
cały artykuł na stronie: