Przepisy

Ustawa o TD: senatorowie chcą opinii przewoźników

Nie znalazła natomiast uznania propozycja zrównania międzynarodowych i krajowych przewoźników w sytuacji wielokrotnego popełniania poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji. Oznacza to, że instytucja ostrzeżenia o możliwości wszczęcia procedury cofnięcia wypisów uprawnień przewozowych, zwieszenie wydawania dodatkowych wypisów lub cofnięcie części wypisów nadal będzie dotyczyła jedynie przewoźników międzynarodowych. Odrzucając tę poprawkę tłumaczono, iż celem polskiej ustawy jest dostosowanie jej do przepisów unijnych, w których przewoźnicy realizujący przewozy krajowe oczywiście nie występują.  Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Piotr Mikiel domagał się rozszerzenia art. 94b, dotyczącego nałożonych drogą decyzji administracyjnej kar pieniężnych, które uważa się za niebyłe po upływie roku. Przedstawiciel ZMPD proponował, by artykuł ten dotyczył także kar wynikających z mandatów i nałożonych grzywien, lecz postulat ten nie został wzięty pod uwagę. Obecny na posiedzeniu minister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit przedstawił założenia ustawy, mającej przede wszystkim na celu wprowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego. Zwrócił uwagę na kilkuletnie opóźnienia związane z wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących tych kwestii - termin na implementację prawa UE minął 5 października 2012 r. – co doprowadziło do wyroku Trybunału Sprawiedliwości, w którym zagrożono Polsce poważnymi konsekwencjami. Minister Szmit rekomendując przyjęcie przez Senat ustawy – po przegłosowaniu zasadnych poprawek – podkreślił, że jej projekt spełnia wymogi prawne UE i jest wypracowanym przez rząd oraz środowisko transportowców kompromisem.