Polskie Drogi

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria I

Zezwolenie kategorii I wydaje zarządca drogi, po której ma być wykonywany przejazd, na okres wskazany we wniosku: 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
 
Zarządcami dróg są dla dróg:
1) wojewódzkich – zarząd województwa;
2) powiatowych – zarząd powiatu;
3) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Usługę można zrealizować w:

  • Starostwa powiatowe
  • Urzędy miast i gmin
  • Wojewódzkie Zarządy Dróg
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1. Wniosek należy złożyć do zarządcy drogi właściwego dla drogi, po której ma być wykonywany przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I. W Polsce  zarządcami dróg są:
1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych;
2)  zarząd województwa dla dróg wojewódzkich;
3) zarząd powiatu dla dróg powiatowych;
4)  wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla dróg gminnych.
Zatem, w pierwszej kolejności wnioskodawca musi ustalić, kto jest zarządcą drogi. Dla pewności warto skontaktować się z odpowiednim urzędem.
2. Zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi są realizowane przez odpowiednie oddziały (które są podzielone na rejony) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właściwy oddział, do którego należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria I, można znaleźć na stronach internetowych GDDKiA (w zakładce oddziały).
3. Wniosek dotyczący przewozu po drogach wojewódzkich składa się do właściwego urzędu marszałkowskiego (jako jednostki pomocniczej zarządu województwa). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.
4. Wniosek dotyczący przewozu po drogach powiatowych składa się do właściwego starostwa  (jako jednostki pomocniczej zarządu powiatu). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg powiatowych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.
5. Wniosek dotyczący przewozu po drogach gminnych składa się do właściwego urzędu gminy, urzędu miasta  (jako jednostki pomocniczej wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich/gminnych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.
6. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Zatem wniosek dotyczący przewozu na takich drogach składa się do właściwego urzędu miasta  (jako jednostki pomocniczej prezydenta miasta). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.