Transport Drogowy

KREPTD – Uruchomienie rejestru przewoźników.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w bardzo krótkim okresie (4 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą) wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskie w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) – podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.”
http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/gitd-uruchomil-krajowy-rejestr-elektroniczny-przedsiebiorcow-transportu-drogowego-kreptd
„Zakończenie prac nad wersją podstawową ST KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawarta w dniu 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, a Wykonawcą przewiduje bowiem udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.)” – dodaje Główny Inspektor
KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – do jego utworzenia Polskę obligowały akty prawa europejskiego m.in. rozporządzenie 1071/2009 i decyzje wydane przez Komisję Europejską z 2009 i 2010 roku. Rejestr powinien powstać w 2011 roku, jednak Sejm RP ustanowił jego kształt dopiero w dniu 4 listopada 2016 nowelizując ustawę o transporcie drogowym.
Rejestr składać się będzie z trzech ewidencji:

  1. przewoźników drogowych (przedsiębiorców posiadających uprawnienie do wykonywania transportu drogowego);
  2. poważnych naruszeń określonych w rozporządzeniu WE 1071/2009 wpływających na wymóg spełnienia/posiadania dobrej reputacji przewoźnika;
  3. osób zarządzających transportem z zaznaczaniem osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi.

W ewidencji przewoźników będą znajdowały się podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy (NIP, REGON, adres), informacje dotyczące zezwolenia/licencji (status zezwolenia, ważność licencji nr wypisów, itd. …) oraz liczba pojazdów objętych licencją. W przypadkach spółek rejestrowanych w KRS także dane dotyczące przedstawiciela prawnego. Bardzo oczekiwaną informacją będą dane dotyczące osoby zarządzającej transportem. Ta informacja pozwoli zweryfikować prawo tych osób do faktycznego zarządzania operacjami transportowymi w firmie.
W ewidencji naruszeń będą znajdować się dane dotyczące przedsiębiorcy, u którego stwierdzono naruszenia szeroko rozumianych przepisów transportowych stwierdzone nie tylko przez polskie, ale także inne europejskie służby kontrolne. W tym rejestrze będą także informacje dotyczące naruszeń przypisanych do osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Gromadzone będą dane dotyczące liczby i charakteru naruszeń oraz informacje dotyczące państw, w których miały miejsca te naruszenia. Na podstawie tych informacji organ właściwy do wydawania uprawnień będzie podejmował decyzje o cofnięciu lub utrzymaniu dobrej reputacji pomimo wystąpienia naruszeń.
W ewidencji osób niezdolnych do zarządzania transportem znajdować się będą informacje dotyczące osoby niezdolnej do zarządzania transportem, nałożone na tą osobę sankcje oraz dane dotyczące jej certyfikatu kompetencji zawodowych. Służby kontrolne i inne uprawnione organy będą miały także dostęp do danych dotyczących zastosowanych środków rehabilitacyjnych oraz informacji na jaki okres nałożono decyzję o niezdolności do zarządzania transportem.
Czy służby kontrolne od 1 grudnia 2018 roku uzyskają pełnosprawne i funkcjonalne narzędzie, które pozwoli na skuteczniejszą walkę z nieuczciwymi firmami oraz szarą strefą? Czy ten nadzór usprawni walkę z nieuczciwą konkurencją? Kibicujemy, żeby tak było.