Przepisy

Czechy - delegowanie w transporcie

Od dnia 1 kwietnia 2017 r., wprowadzono obowiązek pracodawcy z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, który delegował pracownika do pracy tymczasowo w Republice Czeskiej w ramach międzynarodowego świadczenia usług, do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie  w miejscu pracy, które mają być przetłumaczone na język czeski. Dokumentem tym może być  umowa o pracę lub podobna umowa zawarta między delegowanym pracownikiem a pracodawcą ogólnie, zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym zwykle działa pracownik delegowany lub inne pisemne potwierdzenie pracodawcy, dotyczące faktu, że oddelegowany pracownik podjął pracę z tym pracodawcą. Obowiązek ten dotyczy wszystkich delegowanych pracowników, w tym pracowników działających w transporcie drogowym.
Organy kontroli pracy, tzn. Państwowa Inspekcja Pracy i Regionalne Inspektoraty Pracy, są uprawnione do przeprowadzania inspekcji w celu udowodnienia, czy obowiązek ten jest przestrzegany. Zainteresowani (kierowcy) mogą być zobowiązani do przedstawienia odpowiednich dokumentów w języku czeskim. W przypadku, gdy dokumenty te nie zostaną przedstawione organom kontroli, na przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników może być nałożona grzywna w wysokości  500 000 CZK.
W przypadku, gdy pracownik nie jest obywatelem Republiki Czeskiej (lub innego państwa członkowskiego) ale przebywa na terytorium Republiki Czeskiej w celu świadczenia usług, może być zobowiązany przez organy kontroli pracy do złożenia potwierdzenia pobytu, który w przypadku delegowania pracownika w ramach świadczenia usług może być wydany przez upoważniony organ w innym państwie członkowskim.
Dodatkowe informacje dotyczące delegowania pracowników na teren Czech dostępne są na stronie Inspekcji pracy ( także w języku polskim):

http://www.suip.cz/polskie-dokumienty/