Polskie Drogi

Kierowco, nie przegap MOP-u

Umowy międzynarodowe (m.in. Umowa AGR), a także krajowe przepisy określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, obligują by przy autostradach i drogach ekspresowych znajdowały się miejsca obsługi podróżnych (MOP). Na MOP - w zależności od kategorii - oprócz miejsc postojowych powinny znajdować się także: urządzenia wypoczynkowe i sanitarne, stacja paliwowa, obiekty gastronomiczno-handlowe, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty noclegowe.

 

Polskie autostrady i główne drogi ekspresowe wchodzą w skład sieci międzynarodowej dróg «E». Polska od 7 lutego 1985 r. jest stroną Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (Umowa AGR), która stanowi, że drogi «E» powinny odpowiadać warunkom określonym w załączniku II do tej umowy. W aktualnej wersji załącznika nr II do Umowy AGR skonsolidowanej w 2008 r. (nie opublikowanej dotychczas w polskiej wersji językowej) określono, że na międzynarodowych drogach «E», w zależności od charakterystyki ich funkcjonowania powinny zostać zapewnione m.in. „oddzielne strefy odpoczynku” (ang.: separate rest areas) oraz „strefy usługowe” (ang.: service areas). Strefy odpoczynku mają umożliwić użytkownikom dróg zatrzymanie się w środowisku, które zapewnia przerwę od monotonii ruchu. Powinny tam znajdować się miejsca przeznaczone do postoju pojazdów (parking) oraz punkt dostępu do wody, stoły, wiaty, a także toalety z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. Minimalny zakres usług jaki powinny zapewniać podróżnym strefy usługowe obejmuje natomiast parking, telefon, stację paliwową i toalety z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. W tych strefach, w razie potrzeby można także oferować podróżnym szerszy zakres usług, w szczególności restaurację/bistro oraz motel. MOP zaliczane według krajowych przepisów do kategorii II i III można zakwalifikować jako strefy usługowe (w rozumieniu aktualnej wersji załącznika nr II do Umowy AGR), natomiast MOP kategorii I jako strefy odpoczynku.

W ramach prawa unijnego Polskę obowiązują regulacje, które odnoszą się także do miejsc obsługi podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych. Dotyczą one m.in. dróg wchodzących w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych z zakresu transportowej sieci bazowej realizowanych częściowo w różnych krajach UE). Jednym z warunków wymaganych przez przepisy UE dla dróg sieci TEN-T jest stworzenie miejsc obsługi podróżnych przy autostradach nie rzadziej niż co ok. 100 km, z uwzględnieniem potrzeb społecznych, rynkowych i środowiskowych.

Pod względem długości autostrad, Polska na tle Europy Zachodniej nie wypada najlepiej. Pocieszeniem może być jednak fakt, że średnia odległość pomiędzy MOP ze strefą usług jest w naszym kraju podobna jak w krajach o gęstszej sieci autostrad.