Transport Drogowy

Od 4 czerwca wspólne europejskie zasady wydłużania ważności dokumentów i certyfikatów

Rozporządzenie w sposób automatyczny przedłuża okres ważności wybranych dokumentów oraz gwarantuje ich uznawanie przez organy administracyjne krajów UE.

Pandemia COVID-19 utrudnia a czasem uniemożliwia przewoźnikom dopełnienie niezbędnych formalności lub procedur wymaganych niektórymi przepisami prawa UE, związanych z odnawianiem lub przedłużeniem ważności certyfikatów i świadectw, licencji lub zezwoleń.

Przyjęte Rozporządzenie przewiduje następujące udogodnienia w zakresie transportu drogowego:

  • wydłużenie na okres 7 miesięcy świadectw kwalifikacji zawodowej, których okres ważności upływałby w okresie od 1 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020; ważność oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”, uznaje się za przedłużoną o okres 7 miesięcy od daty wskazanej na każdym takim prawie jazdy lub każdej takiej karcie kwalifikacji kierowcy (Dyrektywa 2003/59/WE);
  • ważność praw jazdy, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisami upłynęłaby w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres 7 miesięcy od daty upływu ważności podanej na każdym takim prawie jazdy (Dyrektywa 2006/126/WE);
  • regularne przeglądy tachografów przypadające na okres między 1 marca 2020 a 31 sierpnia 2020 powinny zostać przeprowadzone nie później niż sześć miesięcy od dnia, przed którym miały one zostać przeprowadzone. W przypadku gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy właściwe organy państwa członkowskiego wydają nową kartę kierowcy nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku. W przypadku gdy kierowca ubiega się o wydanie zastępczej karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy państwa członkowskiego wydają kartę zastępczą nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/20141);
  • okresowe badania zdatności do ruchu drogowego, które miały zostać przeprowadzone w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. należy przeprowadzić w terminie późniejszym, lecz nie później niż siedem miesięcy po upływie pierwotnego terminu, a przedmiotowe świadectwa powinny zachować ważność do tego późniejszego terminu; ważność świadectw zdatności do ruchu drogowego, których data ważności przypada między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy (Dyrektywa 2014/45/UE);
  • w związku ze skutkami ekonomicznymi epidemii niektóre przedsiębiorstwa mogą nie spełniać wymogu dotyczącego zdolności finansowej- przewoźnicy mogą potrzebować więcej czasu niż zazwyczaj, aby wykazać, że wymóg dotyczący zdolności finansowej jest ponownie spełniany w sposób ciągły. W związku z tym przedłużono z sześciu do dwunastu miesięcy okres w odniesieniu do ocen zdolności finansowej przedsiębiorstw transportowych obejmujących całość lub część okresu między 1 marca 2020 r. a 30 września 2020 r. (Rozporządzenie nr 1071/2009);
  • ważność licencji wspólnotowych, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisami upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy zachowują odpowiednio ważność. Ważność świadectw kierowcy, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisem upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy (Rozporządzenie nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009).

Rozporządzenie dopuszcza także możliwość wydłużenia stosowania nadzwyczajnych przepisów przez państwo członkowie. Komisja powinna na wniosek danego państwa zezwolić na dalsze przedłużenie o maksymalnie 6 miesięcy okresów określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Kraje mogą nie stosować zapisów Rozporządzenia (opcja tzw. „opt-out”) w sytuacjach, gdy przedłużanie ważności wskazanych w Rozporządzeniu dokumentów lub np. przeprowadzanie badań okresowych nie jest utrudnione. Należy śledzić polskie przepisy w tym zakresie, które powinny zostać przyjęte w najbliższym czasie. Państwa członkowskie, które zdecydują się skorzystać z tej możliwości, nie powinny jednak utrudniać podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym korzystania z odstępstw przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, które stosuje się w innym państwie członkowskim, i powinny w szczególności uznawać wszelkie licencje, certyfikaty i świadectwa oraz zezwolenia, których ważność została przedłużona na mocy niniejszego rozporządzenia. 
 

Opr. ZMPD/MP/Bruksela