Przepisy

GITD: użyczanie certyfikatów kompetencji zawodowych - niedozwolone!

a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w komunikacie 40/2018 oraz 57/2018.

Spełnienie tego warunku nie jest zatem jedynie wymaganiem formalnym.

Osoba decydująca się na wykonywanie funkcji zarządzającego transportem ma obowiązek wykonywania powyższych zadań wskazanych w art. 4 rozporządzenia 1071/2009. Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest uprawnieniem ściśle osobistym, którego nie można „użyczyć”, czy też w jakikolwiek inny sposób przenieść na przewoźnika drogowego. Umowa zawierana jest w celu zarządzania operacjami transportowymi przez  osobą fizyczną posiadającą szczególne kwalifikacje, w postaci certyfikatu kompetencji zawodowych. Celem zawarcia umowy jest wykonywanie przez osobę posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych zadań zarządzającego transportem wskazanych rozporządzeniu 1071/2009, a nie możliwość korzystania z jej certyfikatu kompetencji zawodowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zarządzający transportem, (…), a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie.

GITD.GOV