Przepisy

09.07.2020 Pakiet Mobilności przyjęty!

Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął Pakiet Mobilności w wersji wypracowanej w trilogach pomiędzy europarlamentarzystami, krajami UE oraz Komisją Europejską.

W środę 8 lipca europarlamentarzyści nie poparli wniosków o całkowite odrzucenie Pakietu Mobilności. Wniosek o odrzucenie lex specailis otrzymał 218 głosów „za” i 469 „przeciw”. 524 europosłów zagłosowało przeciwko wnioskowi o odrzucenie nowych zasad czasu jazdy i odpoczynków, a 162 go poparło. W przypadku zasad regulujących dostęp do rynku i zawodu przewoźnika drogowego za wnioskiem o jego odrzucenie opowiedziało się 174 europosłów, a 513 było przeciw. 

W czwartek 9 lipca ogłoszono wyniki głosowania nad poszczególnymi poprawkami. Żadna ze złożonych poprawek, m.in. przez polskich posłów, nie osiągnęła wymaganej większości głosów. Niniejszym Pakiet został zaakceptowany przez współlegislatorów. 

Akty prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w sierpniu br. Wejdą w życie po 20 dniach, czyli we wrześniu br. 

Pakiet  Mobilności I zawiera zmiany do następujących aktów prawnych:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w  sektorze transportu drogowego.

[ Wrzesień 2020 r. ]

Odpoczynki tygodniowe
Wprowadza się możliwość odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu, dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

Rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe:

  • musi być zrekompensowana równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia,
  • musi poprzedzać regularny odpoczynek tygodniowy (45 godz.),
  • może być dołączona do odpoczynku trwającego co najmniej 9 godz.

Podtrzymano zakaz odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godz.) i odpoczynku trwającego ponad 45 godz. w kabinie pojazdu. Odpoczynki te muszą być wykorzystane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Powrót KIEROWCY do bazy
Wprowadza się obowiązek dla pracodawcy, aby tak zorganizował pracę, by kierowca mógł odebrać w każdym, 4 tygodniowym okresie, regularny odpoczynek tygodniowy (trwający 45 i więcej  godz.)  w kraju siedziby przewoźnika  lub miejscu zamieszkania kierowcy.
W przypadku odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu, kierowca ma prawo do powrotu, przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego trwającego ponad 45 godz. wykorzystywanym jako rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe.

Wydłużenie godzin jazdy (zmiana art. 12)
Wprowadza się możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę lub o 2 godziny (pod warunkiem odbioru 30 min przerwy) w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru regularnego odpoczynku  tygodniowego ( 45 godz.).
Rekompensata za ten czas musi jednak być odebrana jednorazowo przed końcem 3 tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

Załoga dwuosobowa
W załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.